Про затвердження Положення про відділ ведення Державного реєстру виборців

Рішення №
250-8-VII

                                                                              

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА     РАДА

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВОСЬМА  СЕСІЯ СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

  Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я   

 

«31»   березня   2016 року                                                                                № 250-8-VII

 

                                      

Про затвердження Положення про відділ

ведення Державного реєстру виборців

 

Відповідно до Закону України Про державний реєстр виборців», враховуючи Типове положення про орган (відділ) ведення Державного реєстру виборців, яке затверджене постановою ЦВК України № 58 від 26.02.2016 року, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про відділ ведення Державного реєстру виборців (додається).

 

            2. Вважати таким, що втратило чинність рішення Бучанської міської ради від 24.04.2008 року № 770-30-V «Про затвердження положення про відділ ведення Державного реєстру виборців».

 

            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань регламенту, правової політики, депутатської етики та контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету.

 

 

            Міський голова                                                                                    А.П. Федорук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішення Бучанської міської ради

від 31/03/2016 h/ № 250-8-VII

Бучанський міський голова

___________________ А.П.Федорук

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

Про відділ ведення Державного реєстру виборців

 

І. Загальні положення

 

1.1.         У своїй діяльності відділ керується Конституцією та законами України, актами Президента України та        Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії, розпорядженнями голови обласної           державної адміністрації, Бучанської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями   Бучанського міського голови, а також Положенням про відділ ведення Державного Реєстру.

 

 1.2.        Положення про відділ Державного реєстру виборців, його структура та штатний розпис затверджується    рішенням сесії Бучанської міської ради.

 

1.3.         Відділ ведення  Державного реєстру виборців має власну печатку та бланк.

 

 

                                               2. Основні завдання відділу ведення  Державного реєстру виборців

 

               

                Основними завданнями відділу є:

 

2.1.         Ведення Реєстру, до якого відносяться відомості про громадян України, що мають  право голосу згідно ст. 70 Конституції України (далі- виборці) і проживають або перебувають на території міста Буча.

 

2.2.         Складання та уточнення списків виборців для проведення виборів та референдумів.

 

                                                                              3.Функції відділу

 

                Відділ ведення Державного реєстру виборців відповідно до покладених на нього завдань:

 

3.1.         Забезпечує ведення Реєстру, що передбачає проведення організаційно-правової підготовки та        виконання в режимі записування таких дій: внесення запису про виборця до бази даних Реєстру;           внесення змін до персональних даних Реєстру; знищення запису в Реєстрі з підстав та в порядку , що        встановлені Законом України “Про Державний реєстр виборців” та рішеннями розпорядника Реєстру,             прийнятими згідно із Законом з використанням візуального та автоматизованого контролю за повнотою   та коректністю персональних даних Реєстру.

3.2.         Веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру в порядку та за формою,  встановленими             розпорядником Реєстру.

 3.3.        Забезпечує відповідно до законодавства захист Реєстру під час його ведення, в тому числі дотримання       вимог функціонування комплексної системи захисту інформації в автоматизованій інформаційно-               телекомунікаційній системі “Державний реєстр виборців”.

3.4.         Визначає на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер виборчого округу з референдуму та    номер виборчої дільниці, дільниці референдуму, до яких відноситься виборець.

3.5.         В установленому Законом порядку розглядає звернення громадян з питань, з питань пов”язаних з його       діяльністю.

3.6.         Проводить у разі потреби перевірки відомостей про особу, зазначених  у заяві про включення до Реєстру    чи зміну її персональних даних, внесених до Реєстру.

3.7.         Надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про його включення до Реєстру за 

             формою, встановленою розпорядником Реєстру.

3.8.         Надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про внесення змін до його персональних даних,            внесених до Реєстру.

3.9.         Надає на письмовий запит виборця, поданий у встановленому Законом порядку, відповідну інформацію з Реєстру.

3.10.       Здійснює періодичне поновлення, а також уточнення персональних даних Реєстру.  

3.11.       Забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складання, уточнення та виготовлення списків       виборців на виборчих дільницях, дільницях референдуму відповідно до законодавства.

3.12.       Здійснює відповідно до законодавства заходи щодо тимчасової зміни місця голосування виборця без           зміни  його виборчої адреси.

3.13.       Виготовляє іменні запрошення виборцям на вибори чи референдуми у випадках, передбачених       законодавством.

3.14.       Отримує від дільничних виборчих комісій відомості про зміни, внесені ними до уточнених списків   виборців, для опрацювання в установленому Законом порядку.

3.15.       Проводить перевірку звернень політичних партій, розглядає запити виборчих комісій в установленому        Законом порядку.

3.16.       Надає відповідну інформацію на запит суду стосовно уточнення відомостей про виборця у зв”язку з             розглядом адміністративної справи щодо уточнення списку виборців.

3.17.       Надає в установленому Законом порядку статистичну інформацію про кількісні характеристики    виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру.

3.18.       Проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру.

3.19.       Формує подання до Центральної виборчої комісії щодо виборчих дільниць, які існують на постійній             основі, за наданими суб”єктами їх внесення відомостями.

3.20.       Здійснює облік виборчих дільниць, які існують на постійній основі.

3.21.       Вносить до Реєстру дані про номери і межі одномандатних, територіальних виборчих округів після              отримання від територіальних виборчих комісій рішення про утворення таких округів.

3.22.       Передає до Центральної виборчої комісії зміст рішень та повідомлення виборчих комісій у передбачених                  законодавством випадках.

3.23.       Здійснює налаштування та супроводження програмного і технічного забезпечення Реєстру.

3.24.       Здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього                 завдань.

3.25.       Покладення на відділ ведення  Державного реєстру виборців завдань, що виходять за межі його      компетенції, не допускається.

 

                               4.Права відділу ведення Державного реєстру виборців

 

4.1.         Відділ ведення Державного реєстру виборців має право одержувати в установленому порядку від                 виборців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, виборчих комісій, комісій      референдуму, закладів, установ та організацій, їх посадових осіб інформацію, документу та матеріали,           необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.2.         Готувати та вносити проекти рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського    голови, доповідні записки з питань,що належать до компетенції відділу.

4.3.         За погодженням  з міським головою залучати спеціалістів інших  виконавчих органів міської ради для          вирішення проблем, пов”язаних з виконанням покладених на відділ завдань.

4.4.         Використовувати систему зв”язку та комунікації, що існують у міській раді.

 

                               5. Організація роботи відділу ведення Державного реєстру виборців

 

5.1.         Відділ очолює завідувач, який має вищу освіту, як правило юридичну.

5.2.   Завідувач відділу призначається та звільняється з посади міським головою. Працівники відділу             призначаються  та звільняються з посади міським головою за поданням завідувача відділом.

5.3.         Робота відділу планується на квартал. Плани роботи відділу затверджуються керуючим справами                виконавчого комітету

5.4.         Відділ ведення Державного реєстру виборців взаємодіє у процесі виконання покладених на нього завдань із виконавчими органами Бучанської міської ради, територіальними органами центральних органів            виконавчої влади, виборчими комісіями, комісіями референдуму, а також закладами, установами та             організаціями всіх форм власності, об”єднаннями громадян і окремими громадянами.

5.5.         Відділу ведення Державного реєстру виборців заборонено збирати, вносити та зберігати в базі даних          Реєстру відомості (персональні дані виборців), не передбачені Законом України “Про Державний реєстр     виборців”.

 

                                 6.Завідувач відділу ведення Державного реєстру виборців

 

 6.1.        Забезпечує  виконання Закону України “Про Державний реєстр виборців”, законів України про вибори       та референдуми з питань, що стосуються діяльності відділу ведення Реєстру на території міста Буча.

6.2.         Підписує документи, визначені Законом  України  “Про Державний реєстр виборців”, що скріплюються       печаткою відділу.

6.3.         Здійснює свою діяльність у межах наданих йому  повноважень відповідно до вимог чинного             законодавства  та цього Положення.

6.4.         Організовує  роботу  і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

6.5.         Розробляє і вносить на погодження керуючому  справами  виконачого комітету посадові інструкції               працівників відділу.

                Затверджує  розподіл обов”язків між працівниками відділу, забезпечує  дотримання  ними  правил                 внутрішнього розпорядку, трудової та виконавчої дисципліни.

6.6.         Вносить в установленому порядку пропозиції про призначення, переміщення та звільнення працівників       віддлу, присвоєння їм рангів посадових осіб,  їх заохочення та накладання на них дисциплінарних              стягнень.

6.7.         Розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення  ефективності роботи відділу.

6.8.         Сприяє підвищенню професійної та ділової кваліфікації працівників відділу, проводить з ними навчання.

6.9.         Координує  взаємодію відділу з іншими виконавчими органами міської ради.

6.10.       Має  право бути присутнім на засіданнях сесій міської ради, на засіданнях консультативних, дорадчих та                 інших органів виконавчого комітету, нарадах, семінарах.

6.11.       Представляє відділ у державних установах та громадських організаціях з питань, що  пов”язані з   діяльністю відділу.

6.12.       Забезпечує  в  межах своїх повноважень зберігання інформації з обмеженим доступом відповідно до             законодавство.

6.13.       Вносить в установленому порядку пропозиції щодо фінансового забезпечення  роботи  відділу.

6.14.       Вносить в установленому порядку пропозиції стосовно  притягнення до відповідальності осіб, винних у      порушенні  Закону України “Про Державний реєстр виборців”.

6.15.       Забезпечує  в установленому законом  порядку представництво інтересів відділу  ведення  Державного       реєстру виборців в судах.

6.16.       Повинен знати:

                - Конституцію України, закони України, нормативні документи, що стосуються державної служби  та          діяльності органів місцевого самоврядування;

                - акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої           влади вищого рівня, що регулюють організаційну роботу;

                - основи державного управління ;

                - методи контролю рішень та доручень ;

                - основи політики держави ;

                - правила ділового етикету ;

                - правила та норми  охорони праці і протипожежного захисту ;

                - основні принципи роботи на комп”ютері та відповідні програмні засоби.

6.17.       Повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування  за освітньо-кваліфікаційним рівнем        магістра, спеціаліста ; стаж роботи за фахом у державній службі не менш 3 років або на керівних посадах    в інших сферах управління не менш 5 років.

 

7. Норми відділу

 

7.1.     Чисельність працівників відділу визначається  відповідно до вимог до Постанови  Кабінету Міністрів                України від 18 липня 2007 р. № 943 “Деякі питання утворення органів (відділів) ведення та регіональних   органів (відділів) адміністрування Державного Реєстру виборців ”.

 

                              

                 

        

Міський голова                                                                                                                                         А.П. Федорук