Про внесення змін до рішення Бучанської міської ради № 609 -23 – VI від 29.03.2012р.

Рішення №
245-8-VII

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

 

Р  І   Ш   Е   Н   Н   Я

 

« 31»  березня  2016 р.                                                                         № 245-8-VII

 

Про внесення змін до рішення

Бучанської міської ради «Про затвердження

Порядку сплати пайової участі замовника

у розвитку інфраструктури міста Буча»

№ 609 -23 – VI від 29.03.2012р.

 

З метою забезпечення розвитку інфраструктури міста Буча, відповідно до ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи подання завідувача юридичним відділом Шаправського Т.О., враховуючи лист Українського гуманітарного інституту, м. Буча,  керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в додаток 1 до рішення Бучанської міської ради від 29.03.2012р.               № 609 - 23 – VI «Про затвердження Порядку сплати пайової участі замовника у розвитку інфраструктури міста Буча», а саме:

- п.п. 4 п. 2.1 після слів «вчинення інших дій» доповнити словами «та/або фінансування витрат, передбачених цим Порядком»;

- п. 3.2 після слів «інфраструктури міста Буча»  доповнити словами «та/або  фінансування витрат по об’єктах, відповідно до п. 5.4 та  5.5 цього Порядку»;

- п.п. 2 п. 3.3 слова «за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів» - виключити;

- п. 3.3 доповнити п.п. 10 наступного змісту «об’єктів  у  межах  індустріальних  парків на замовлення ініціаторів  створення  індустріальних  парків,  керуючих компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків»;

- абз. 2 п. 3.3 після слів «Бучанською міською радою» доповнити словами «крім випадків, передбачених п. 5.4 та 5.5 цього Порядку;

- п. 5.5 викласти в новій редакції, а саме:

«5.5 У випадку проведення Замовником робіт за власні кошти (будівництва, реконструкції, ремонту) поза межами земельної ділянки за зверненням виконавчого комітету Бучанської міської ради, відповідно до плану соціально-економічного розвитку міста Буча, зі створення об’єктів інженерно-транспортної, соціальної  інфраструктури або благоустрою загальноміського значення, що не відносяться до проекту будівництва (реконструкції), сума пайової участі (внеску) може бути зменшена, за рішенням  сесії Бучанської міської ради,  на суму підтверджених документально витрат (платіжними документами, договорами), понесених замовником, за умови передачі таких об’єктів до комунальної власності міста Буча, що підтверджується наданням актів виконаних таких робіт, виконавчої та технічної документації.»

- п. 6.1 після слів «Договору про пайову участь» доповнити словами «крім випадків, передбачених п. 5.4 та 5.5 цього Порядку;

- п. 6.3 – виключити, в зв’язку з цим, пункти 6.4 – 6.10 вважати пунктами 6.3-6.9;

доповнити Порядок розділом 8 наступного змісту:

«8. Контроль за надходженням коштів від сплати пайових внесків

 

Фінансове управління Бучанської міської ради  щомісячно  надає юридичному відділу міської ради письмову інформацію про надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Буча в розрізі платників.
Відділ Державного архітектурно-будівельного контролю щомісячно у письмовій формі інформує юридичний відділ міської ради про введені протягом місяця в експлуатацію об’єкти, по яких укладені договори про пайову участь.
За наявності підстав, юридичному відділу вживати заходів щодо стягнення заборгованостей зі сплати пайових внесків у судовому порядку».

2. Внести зміни в додаток 2 до рішення Бучанської міської ради від 29.03.2012р.               № 609 - 23 – VI «Про затвердження Порядку сплати пайової участі замовника у розвитку інфраструктури міста Буча», а саме:

- пункт 2. 1 розділу ІІ. «Зобов’язання сторін»,  Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Буча викласти в новій редакції:

«2.1. Замовник зобов'язується перерахувати кошти в сумі, зазначеній у п. 1.1 розділу І цього Договору, згідно з розрахунком пайової участі замовника, що є невід'ємною частиною цього Договору до введення об’єкту до експлуатації, крім випадків, передбачених п.п. 5.4 і 5.5 Порядку сплати пайової участі замовника у розвитку інфраструктури м. Буча, затвердженого рішенням  Бучанської міської ради № 609 -23-VI  від 29.03.2012 р. зі змінами і доповненнями (далі – Порядок)»;

- пункт 2.2 розділу ІІ. «Зобов’язання сторін»,  Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Буча викласти в новій редакції:

«2.2.  Оплату може бути внесено одним платежем шляхом перерахування Замовником грошових коштів за реквізитами, визначеними у Договорі, до введення Об’єкта в експлуатацію, крім випадків передбачених п.п. 5.4 і 5.5 Порядку».

   Доповнити розділ ІІ. «Зобов’язання сторін»,  Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Буча пунктом 2.3 наступного змісту:

«2.3. Замовник будівництва зобов’язується у разі змін та доповнень до проектно-кошторисної документації, які спричиняють зміни техніко-економічних показників будівництва, виступити із клопотанням перед виконавчим комітетом Бучанської міської ради про внесення відповідних змін до Договору пайової участі»;

Розділ ІІІ. «Особливі умови» доповнити п. 3.5 наступного змісту:

«3.5 Об’єкти інженерно-транспортної, соціальної інфраструктури, об’єкти благоустрою, створені відповідно до п. 5.4 і 5.5 Порядку, є комунальною власністю територіальної громади м. Буча».

 

пункт 4.1 Розділу ІV. «Відповідальність сторін» викласти в новій редакції:

        «4.1. У разі невиконання або несвоєчасного виконання Замовником зобов'язань щодо перерахування в повному обсязі коштів, визначених цим Договором або невиконання умов цього договору в інший спосіб, виконавчий комітет Бучанської міської ради здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку».

пункт 4.2 Розділу ІV. «Відповідальність сторін» викласти в новій редакції:

«4.2. У випадку несвоєчасного внесення коштів як пайової участі в розвитку інфраструктури м. Буча Замовник сплачує пеню в розмірі 0,1 % від загальної суми пайової участі, визначеної п.1 розділу І цього Договору, за кожний день прострочення платежу, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент прострочення виконання зобов'язання. Нарахування пені за прострочення виконання зобов'язання, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано».

Розділ ІV. «Відповідальність сторін» доповнити пунктом 4.3. наступного змісту:

«4.3. Замовник будівництва та генеральний проектувальник несуть відповідальність за достовірність інформації щодо загальної кошторисної вартості  об’єкту будівництва (реконструкції) та техніко-економічних показників».

Розділ VІІ. «Інші умови» доповнити пунктом 7.5. наступного змісту:

«7.5. Замовник стверджує, що для належної реалізації цілей, визначених цим Договором, він обізнаний з Порядком сплати пайової участі замовника у розвитку інфраструктури м. Буча, яке затверджене рішенням  Бучанської міської ради № 609 -23-VI  від 29.03.2012 р. зі змінами і доповненнями, станом на дату укладання договору».

У зв’язку з цим, пункти 7.5 та 7.6 Договору, вважати пунктами 7.6 та 7.8.

4. Відділу містобудування та архітектури враховувати дане рішення при видачі містобудівних умов та обмежень.

5.  Відділу економіки оприлюднити рішення в засобах масової інформації.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, житлово-комунального господарства, бюджету, фінансів та інвестування.

 

 

            Міський голова                                                                                         А.П. Федорук