«Про бюджет міста Буча на 2017 рік»

Рішення №
972 -23–VІI

БУЧАНСЬКА   МІСЬКА   РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ  СЕСІЯ   СЬОМОГО   СКЛИКАННЯ

 

 

Р  І   Ш   Е   Н   Н   Я

 

 

« 22  »  грудня 2016 р.                                                                                     №   972 -23–VІI

 

«Про бюджет міста Буча на 2017 рік»

 

Відповідно до частини 1 пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 10 статті 75, статей 76, 77 Бюджетного кодексу України, проекту Закону України « Про державний бюджет України на 2017 рік», висновки та рекомендації комісії з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, житлово-комунального господарства, бюджету, фінансів та інвестування  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 Визначити на 2017 рік:

доходи міського бюджету у сумі 288 537 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 261 700,0 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 26 837,0  тис. грн., у тому числі бюджет розвитку  17 000,0 тис. грн., згідно з додатком № 1 цього рішення;
видатки міського бюджету у сумі 288 537,0 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 242 000,0 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету  46 537,0 тис. гривень, у тому числі бюджет розвитку  36 700,0 тис. грн.,

- профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 19 700,0  тис. грн., згідно з додатком № 2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 19 700,0 тис. грн., згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду  242 000,0  тис. грн., та спеціальному фонду тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 100,0 тис. гривень.

4.  Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти в сумі 11 372,0 тис. грн., з них: на відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв  – 752,6 тис.грн., на виконання делегованих повноважень у галузі охорони здоров'я – 10 619,4 тис.грн., згідно з додатком № 5 до цього рішення.

5.  Затвердити на 2017 рік перелік об'єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.

6.   Затвердити на 2017 рік  резервний фонд  міського бюджету у сумі  0,00 тис.грн.

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

8.  Затвердити в складі видатків місцевого бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 122 594,8 тис.грн. , згідно з додатком №7 до цього рішення.

9.  Визначити граничний розмір місцевого боргу місцевого бюджету станом на

«01 » січня  2017 року у сумі 0,00 тис.грн.

10.  Установити на 2017 рік граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі 0,00 тис.грн.

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Бучанському міському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

13. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені ст. 64 Бюджетного кодексу України,

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені ст. 64 Бюджетного кодексу України щодо місцевого бюджету.             

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету України на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України.

15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України.

16. Головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2017 рік затвердити паспорти бюджетних програм у встановлений законодавством термін.

17. Головним розпорядникам бюджетних коштів міського бюджету:

- у  тижневий термін забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів міського бюджету і подати їх управлінню Державної казначейської служби України у м. Ірпені.

18. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

19. Розпорядникам коштів місцевого бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи  виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

20. Надати право міському голові:

- укладати в установленому порядку угоди з управлінням Державної казначейської служби України в м. Ірпені про отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету м. Буча, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами;

- в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо за загальним та спеціальним фондами міського бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі міського бюджету та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

21. Доручити міському голові забезпечити укладання з відповідними органами місцевого самоврядування угод, передбачених Бюджетним кодексом України при прийняття-передачу видатків до (з) міського бюджету у вигляді міжбюджетних трансфертів та передачу відповідних повноважень у відповідності до прийнятого рішення Бучанської міської ради.

22. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право міському голові:

- у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків за функціональною класифікацією, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 Відповідно до статті 108 Бюджетного кодексу України делегувати повноваження міському голові:

- у міжсесійний період міської ради збільшувати (зменшувати) обсяги доходної та видаткової частини міського бюджету в разі збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України, здійснювати їх розподіл (перерозподіл) між головними розпорядниками коштів міського бюджету та подальшим затвердженням на сесії міської ради.

23. Якщо після прийняття рішення про міський бюджет м. Буча повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на яке затверджене бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника коштів до іншого, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, якому це доручено за процедурою визначеною частиною 6 ст. 23 Бюджетного кодексу України.

24. Опублікувати рішення про міський бюджет на 2017 рік в газеті «Бучанські новини» та на офіційному сайті міської ради.

25.  Це рішення набирає чинності з 01 січня 2017 року.

26.  Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід'ємною частиною

27. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, житлово-комунального господарства, бюджету, фінансів та інвестування Бучанської міської ради.

 

 

 

    Міський голова                                                                                      А.П.Федорук