Все про державну соціальну допомогу

Користування Веб-порталом

 

ЕЛЕКТРОННА ТРУДОВА КНИЖКА
ПАМЯТКА ЗАСТРАХОВАНІЙ ОСОБІ
ПОРЯДОК виплати допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2019 р. № 250

ПОРЯДОК
виплати допомоги на дітей, які
виховуються у багатодітних сім’ях

1. Цей Порядок визначає умови призначення і виплати допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях (далі ― допомога).

2. Покриття витрат на виплату допомоги здійснюється за рахунок коштів державного бюджету у вигляді субвенції місцевим бюджетам.

3. Допомога призначається і виплачується громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають в Україні.

4. Призначення і виплата допомоги здійснюється структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі — органи соціального захисту населення) за зареєстрованим місцем проживання або місцем фактичного проживання особи, яка претендує на призначення допомоги (далі ― заявник).

Допомога за місцем фактичного проживання призначається за умови неотримання зазначеної допомоги за зареєстрованим місцем проживання заявника. Перевірка відомостей щодо неотримання допомоги здійснюється органами соціального захисту населення з використанням інформаційних систем.

5. Допомога надається одному з батьків дитини, які постійно проживають разом з дитиною.

6. Документи, необхідні для призначення допомоги, подаються заявником особисто.

7. Для призначення допомоги органу соціального захисту населення за умови пред’явлення паспорта громадянина України (паспортного документа іноземця) або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, подається заява одного з батьків, з яким постійно проживає дитина, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, та копії таких документів:

посвідчення батьків багатодітної сім’ї (з пред’явленням оригіналу) та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (з пред’явленням оригіналу);

свідоцтв про народження всіх дітей (з пред’явленням оригіналів).

У разі утворення об’єднаної територіальної громади заяви з необхідними документами для призначення допомоги приймаються уповноваженими особами, що визначені виконавчими органами ради об’єднаної територіальної громади, та передаються відповідним органам соціального захисту населення.

У сільській місцевості прийняття заяв з необхідними документами для призначення допомоги і передачу їх відповідним органам соціального захисту населення здійснюють особи, уповноважені виконавчими комітетами сільських і селищних рад.

У разі звернення одного з батьків дитини за призначенням допомоги орган соціального захисту населення за місцем проживання одного з батьків, з яким постійно проживає дитина, має право отримувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій відомості, необхідні для призначення зазначеної допомоги.

У разі коли до заяви не додані всі необхідні документи, орган соціального захисту населення повідомляє заявнику, які документи повинні бути подані додатково. Якщо вони будуть подані не пізніше ніж протягом одного місяця з дня одержання зазначеного повідомлення, днем (місяцем) звернення за призначенням допомоги вважається день (місяць) прийняття або відправлення заяви.

8. Документи, необхідні для призначення допомоги, розглядаються органом соціального захисту населення протягом десяти днів з дня подання заяви з усіма необхідними документами.

Про призначення допомоги чи про відмову в її призначенні із зазначенням причини відмови та порядку оскарження такого рішення орган соціального захисту населення видає чи надсилає заявникові письмове повідомлення протягом п'яти днів після прийняття відповідного рішення.

9. Допомога призначається на третю і кожну наступну дитину з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 6-річного віку включно.

У разі коли в сім’ї одночасно народилося двоє і більше дітей, внаслідок чого сім’я набула статусу багатодітної, виплата допомоги здійснюється на кожну таку дитину.

10. Допомога призначається  у розмірі 1700 гривень.

11. Виплата допомоги припиняється у разі:

позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

відмови отримувача допомоги від виховання дитини;

нецільового використання коштів і незабезпечення створення отримувачем допомоги належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини;

відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;

перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду;

втрати статусу багатодітної сім’ї;

смерті дитини;

смерті отримувача допомоги.

Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини, за рішенням органу соціального захисту населення, який призначив допомогу.

У випадках, передбачених абзацами другим — сьомим цього пункту, виплата допомоги припиняється на підставі пропозицій центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді або уповноваженою особою, визначеною виконавчим органом ради об’єднаної територіальної громади.

12. Виплата допомоги здійснюється шляхом перерахування коштів на рахунок отримувача допомоги, відкритий у банківській установі, чи виплачується йому готівкою через виплатні об’єкти національного оператора поштового зв’язку.

13. У разі зміни місця проживання отримувача допомоги виплата її продовжується органом соціального захисту населення за новим місцем проживання з місяця звернення до органу соціального захисту населення за новим місцем проживання.

14. На кожного отримувача допомоги органом соціального захисту населення ведеться особова справа, в якій зберігаються документи, на підставі яких призначена допомога, а також розрахунки її розміру.

15. Отримувач допомоги у разі виникнення обставин, які призводять до припинення виплати допомоги, зобов’язаний у десятиденний строк повідомити про це органам соціального захисту населення.

16. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в Казначействі та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

Хто він – державний соціальний інспектор?

Діяльність державного соціального інспектора спрямована з одного боку - на максимальне забезпечення захисту малозабезпечених верств населення, з іншого - контроль за використанням бюджетних коштів.

      Відділ державних соціальних інспекторів є структурним підрозділом Управління праці, соціального захисту та захисту населення  від наслідків Чорнобильської катастрофи Бучанської міської ради. Саме їхнім обов’язком є обстеження майнового стану та матеріально-побутових умов сімей, які звертаються за призначенням державної соціальної допомоги і субсидії, перевірка достовірності інформації про доходи та майновий стан сім’ї, встановлення факту догляду за інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу або за особою старше 80 років, встановлення факту проживання внутрішньо переміщеної особи.

       Для призначення будь-якого виду допомоги заявник надає заяву відповідної форми, затверджену Наказом Міністерства соціальної політики України, в якій своїм підписом дає згоду на збір інформації про сім’ю, доходи, власність та майно, що необхідна для отримання всіх видів соціальної допомоги, на які сім’я має право.

       Для призначення житлової субсидії, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає з інвалідом 1-2 групи внаслідок психічного розладу, допомоги на дітей одиноким матерям та тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, заявник повинен задекларувати власні доходи і доходи всіх членів своєї сім’і.

     Якщо державним соціальним інспектором виявлено, що громадянин приховав або свідомо подав недостовірні дані про доходи та майновий стан, що вплинули на встановлення права при призначенні соціальної допомоги, визначення її розміру, внаслідок чого було надмірно нараховано суму, виплата припиняється. Надмірно виплачені кошти підлягають відшкодуванню.

      У разі відмови повернення коштів у визначений термін вони стягуються у судовому порядку.

      Тож хочеться наголосити: заявник та члени його сім’ї повною мірою відповідають за достовірність наданої інформації, відомостей про доходи та майно, які вплинули або могли вплинути на встановлення права при призначенні соціальної допомоги та її розмір.

      Якщо при повторному зверненні за призначенням державної соціальної допомоги розумієте, що раніше не вказали ті чи інші доходи чи майно, що можуть вплинути на призначення чи розмір цієї допомоги, обов’язково повідомляйте про це спеціаліста з прийому, чим зменшите суму переплати, а в деяких випадках збережете за собою право на подальше отримання соціальної допомоги у дещо зменшеному чи навіть у тому ж розмірі.

      По виниклим питанням можна звертатись до управління праці за телефоном (04597)49-904.

 

Начальник відділу державних

соціальних інспекторів Тетяна Дядюра

Внесено ряд змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Законом України від 14 листопада 2017 № 2203-VIII «Про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо посилення соціального захисту учасників антитерористичної операції, учасників Революції Гідності та членів сімей загиблих таких осіб» внесено зміни, а саме:

 • до осіб з інвалідністю внаслідок війни належать також особи з інвалідністю з числа осіб, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних:

- у районах бойових дій у період Другої світової війни та від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння у повоєнний період;

- від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення антитерористичної операції до 1 грудня 2014 року, а з 1 грудня 2014 року – на території проведення антитерористичної операції, де органи державної влади здійснюють свої повноваження, та в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, під час проведення антитерористичної операції;

- під час виконання робіт, пов’язаних з розмінуванням боєприпасів, незалежно від часу їх виконання.

Дія абзацу третього цього пункту не поширюється на осіб, засуджених за злочини проти основ національної безпеки України та злочини проти громадської безпеки.

Зв’язок інвалідності з пораненням чи іншим ушкодженням здоров’я, отриманим особами, зазначеними в цьому пункті, встановлюється за висновком медико-соціальної експертизи в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 • у пунктах 11-14 ст. 7 вищевказаного Закону слова "поранення, контузії або каліцтва" замінено словами "поранення, контузії, каліцтва або захворювання". Цей пункт стосується учасників антитерористичної операції, яким встановлено інвалідність внаслідок захворювання, одержаного під час безпосередньої участі в АТО. Тепер окрім причин виникнення інвалідності - поранення, контузії або каліцтва до переліку додали і захворювання.
 • до членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни тепер також відносяться сім’ї осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності", а також дія цього Закону поширюється на дружин (чоловіків), які не одружилися вдруге, батьків, неповнолітніх дітей померлих учасників бойових дій, партизанів, підпільників, військовослужбовців та учасників війни, які проходили службу у військових підрозділах, частинах, штабах і установах, що входили до складу діючої армії в період Другої світової війни та війни 1938-1939 років з імперіалістичною Японією, нагороджених за бойові дії державними нагородами та орденами і медалями колишнього Союзу РСР (крім ювілейних). В пункті 1 статті 10 в абзацах четвертому – восьмому слова "поранення, контузії чи каліцтва", "поранення, контузії або каліцтва" замінено словами "поранення, контузії, каліцтва або захворювання.

В Прикінцевих положеннях Закону від 14.11.2017 № 2203-VIII  зазначено, що цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, а саме з 24.02.2018 року.

 

Керівник Управління праці                                                                                   Г.В. Назаренко

Учасникам масових акцій протесту, які відбулися з 21.11.2013 року по 20.02.2014 року надано статус постраждалих учасників Революції Гідності

Законом України від 14 листопада 2017 № 2203-VIII внесені доповнення до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", а саме Закон доповнено розділом III¹, «Статус постраждалих учасників Революції Гідності, пільги та гарантії їх соціального захисту».

Постраждалими учасниками Революції Гідності визнаються особи, які на виконання Закону України «Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей» включені до переліку осіб, які під час участі в масових акціях громадського протесту отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі), але такі ушкодження не призвели до інвалідності, та звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року.

Порядок надання статусу постраждалого учасника Революції Гідності особам, зазначеним у частині першій цієї статті, визначається Кабінетом Міністрів України.

Особам, зазначеним у частині першій цієї статті, надаються пільги та інші соціальні гарантії, встановлені статтею 12 цього Закону (для учасників бойових дій).

Дія  цієї  статті  не  поширюється  на  працівників  міліції,  осіб,  які проходили службу в правоохоронних органах спеціального призначення, військовослужбовців внутрішніх військ, Збройних Сил України та інших військових формувань, які отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі) під час виконання службових обов’язків, пов’язаних з подіями Революції Гідності.

В Прикінцевих положеннях Закону від 14.11.2017 № 2203-VIII  зазначено, що цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, а саме з 24.02.2018 року.

 

За більш детальною інформацією можна звернутись в Управління праці, соціального захисту та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, яке знаходиться за адресою: бул. Б. Хмельницького, 5/5-а, в каб. № 6 та/або за   тел. 49-903.

 

 

Керівник Управління праці                                                                                   Г.В. Назаренко

Санаторно-курортне оздоровлення громадян з числа учасників антитерористичної операції

Згідно Закону України  "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"  на отримання пільги по санаторно-курортному оздоровленню мають право інваліди війни та учасники бойових дій із числа учасників антитерористичної операції.

 Забезпечення путівками здійснюється в межах виділених коштів. Кошти виділяються пропорційно до кількості осіб, що перебувають на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням. 

Крім того, путівками без лікування забезпечуються громадяни, що супроводжують інвалідів I групи (за винятком інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку), яким за висновком лікувально-профілактичного закладу необхідна постійна стороння допомога.

san-kur.ozdorovlennya_ubd_ato.doc

Санаторно-курортне оздоровлення осіб з інвалідністю

Згідно Закону України  "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" на отримання пільги по санаторно-курортному оздоровленню мають право інваліди з дитинства та від загального захворювання.

 Забезпечення путівками здійснюється в межах виділених коштів. Кошти виділяються пропорційно до кількості осіб, що перебувають на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням. 

Крім того, путівками без лікування забезпечуються громадяни, що супроводжують інвалідів I групи (за винятком інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку), яким за висновком лікувально-профілактичного закладу необхідна постійна стороння допомога. 

ozdorovlennya_invalidv_zz_ta_z_dyt.doc

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям

1.

Заява (затверджена Наказом Міністерства соц. політики України № 96 від 22.02.2012 р.)

2.

Копія паспорта (при собі мати оригінал)

3.

Копія ідентифікаційного коду (при собі мати оригінал)

4.

Копія трудової книжки (при собі мати оригінал) або довідку, що трудової книжки не має)

5.

Копія свідоцтва про одруження. (при собі мати оригінал)

6.

Копія свідоцтва про розлучення (при собі мати оригінал)

7.

Копія свідоцтв про народження дітей (при собі мати оригінали)

8.

Довідку про склад сім`ї

9.

Довідка про доходи осіб, які звернулися за призначенням ДСДМС за попередніх 6 місяців

10.

Довідка про нарахування та виплату аліментів

11.

Довідку про наявність та розмір земельної частки (паю)

12.

Довідка з управління праці за місцем реєстрації щодо перебування на обліку

13.

Відкритий рахунок у банку на соціальні виплати

Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклування

 

1.

Заява опікуна чи піклувальника (затверджена Наказом Міністерства соц. політики України від 22.02.2012 р. за № 96)

2.

Паспорт або інший документ, який засвідчує особу (оригінал)

3.

Ідентифікаційний номер

4.

Копія рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою

батьківського піклування

5.

Копія свідоцтва про народження дитини (при собі мати оригінал)

6.

Довідка з місця проживання заявника про склад сім'ї (для дітей, над якими встановлено опіку чи піклування)

7.

Довідки про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, що одержує на дитину опікун чи піклувальник

8.

Довідка з навчального закладу дитини

9.

Відкритий рахунок у банку на соціальні виплати

 

ДСД інвалідам з дитинства та дітям інвалідам

1.

Заява (затверджена Наказом Міністерства соц.політики України від 22.02.2012 р. за № 96)

2.

Паспорт або інший документ, який засвідчує особу (оригінал)

3.

Ідентифікаційний номер (оригінал)

4.

Оригінал та копія свідоцтва про народження дитини-інваліда

5.

Довідка про місце проживання інваліда з дитинства або дитини-інваліда чи копія паспорта інваліда з дитинства або дитини-інваліда з відомостями про постійне місце проживання

6.

Довідка про місце проживання батьків, усиновителів, опікуна, піклувальника, який подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про

постійне місце проживання

7.

Довідка медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності, або медичний висновок

8.

Довідка з місця навчання із зазначенням факту перебування на повному державному утриманні

9.

Відкритий рахунок у банку на соціальні виплати

Одноразова допомога при народженні дитини

1.

Заява (затверджена Наказом Міністерства соц.політики України від 22.02.2012 р. за № 96)

2.

Копія паспорта 1, 2, 11 сторінки (при собі мати оригінал)

3.

Ідентифікаційний номер (копія та оригінал)

4.

Копія свідоцтва про народження дитини (при собі мати оригінал)

5.

Особи, що звернулися за призначенням допомоги при народженні другої дитини або наступних дітей (народжених до 30 червня 2014 р.), подають копії свідоцтв про народження кожної дитини, яка враховується під час визначення розміру допомоги

6.

Опікуни подають, крім зазначених документів, копію рішення про встановлення опіки

7.

Відкритий рахунок у банку на соціальні виплати

Допомога на дітей одиноким матерям

1.

Заява (затверджена Наказом Міністерства соц.політики України від 22.02.2012 р. за № 96)

2.

Паспорт або інший документ, який засвідчує особу (оригінал)

3.

Ідентифікаційний номер (оригінал)

4.

Оригінал та свідоцтва про народження дитини

5.

Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини

6.

Довідка про проживання дитини з матір'ю, видана за місцем проживання сім'ї

7.

Допомога може бути призначена за місцем фактичного проживання за умови подання довідки про неодержання зазначеної допомоги в

органі соціального захисту населення за місцем реєстрації

8.

Відкритий рахунок у банку на соціальні виплати

Щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу

1.

Паспорт (заявника та псих.хворого)

2.

Довідка про доходи

3.

Ідентифікаційний номер (копія та оригінал)

4.

Довідка про склад сім`ї

5.

Висновок ЛКК, що потребує постійного догляду

6.

Довідка МСЕК

7.

Копія пенсійного посвідчення

8.

Копія трудової книжки

9.

Довідка з Центра зайнятості

10.

Відкритий рахунок у банку на соціальні виплати

Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги

1.

Заява (затверджена Наказом Міністерства соц.політики України від 22.02.2012 р. за № 96)

2.

Паспорт або інший документ, який засвідчує особу (оригінал)

3.

Ідентифікаційний номер (оригінал)

4.

Заява про згоду надавати соціальні послуги

5.

Висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан її здоров'я дозволяє постійно надавати соціальні послуги

6.

Копія трудової книжки, а у разі відсутності трудової книжки - письмове повідомлення особи із зазначенням інформації про відсутність трудової книжки та про останнє місце роботи чи отримання доходів

7.

Заява про надання згоди на проведення перевірки даних про доходи особи з використанням відомостей Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних")

8.

Заява про необхідність надання соціальних послуг

9.

Паспорт або інший документ, що посвідчує особу (особи, яка потребує надання соціальних послуг)

10.

Копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності (надається інвалідом, при собі мати оригінал)

11.

Висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постій-ного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування

12.

Відкритий рахунок у банку на соціальні виплати

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами
При собі мати:

Паспорт оригінал ( копія 1,2,11 стор.)

 1. Ідентифікаційний номер оригінал ( копія)

1.

Довідка з жіночої консультації

2.

Довідка з центру зайнятості про те, що жінка зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна

3.

Довідка з Пенсійного фонду України ( за місцем реєстрації ) про те, що жінка, яка є фізичною особою-підприємцем, перебуває (не перебуває) на обліку в органах Пенсійного фонду України та не бере участь на добровільних засадах у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності

4.

Довідка з основного місця навчання про те, що жінка навчається

5.

Особи, які усиновили чи взяли під опіку дитину протягом двох місяців з дня її народження, подають рішення про усиновлення чи встановлення опіки

6.

Допомога може бути призначена за місцем фактичного проживання за умови подання довідки про неодержання зазначеної допомоги в органах соціального захисту населення за місцем реєстрації

7.

Копія трудової книжки (при собі мати оригінал) або довідку, що трудової книжки не має)

8.

Відкритий рахунок у банку на соціальні виплати

Санаторно-курортне оздоровлення громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи
Інформація щодо санаторно-курортних закладів

Інформація щодо санаторно-курортних закладів, які забезпечують осіб з інвалідністю, чорнобильців таучасників антитерористичної операції послугами з санаторно-курортного лікування      № з/пНазва санаторно-курортного закладу Адреса Контактний телефонЕ-mail 12456Заклади Вінницької області1Товариство з обмеженою відповідальністю "Дитячий оздоровчий заклад санаторного типу "Подільський Артек", ЄДРПОУ 04818298Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Лісна, 1(04343) 6-18-45, 6-73-56, (04343) 6-18-45, (097) 266-80-38 - директор Мазур Петро Назарович podolartek@meta.ua2ДП Клінічний санаторій "Авангард"Вінницька обл., м. Немирів, вул. Шевченка, 16(04331) 2-23-48, (098) 665-47-98, (095) 678-51-39avangard_nemirov@ukr.net3Санаторій "Радон"Вінницька обл., м. Хмільник, вул. 1-го Травня, 1(04338) 2-52-01 (директор санаторію), (04338) 2-28-79, (093) 44-285-33, (097) 258-74-88, (099) 163-22-30  (віділ реалізації путівок)іnfo.radon@i.ua4Міністерство оборони України Військово-медичний департамент Центральний військовий клінічний санаторій "Хмільник" ЄДРПОУ 08482599Вінницька обл., м.Хмільник, вул. 1 Травня, буд. 39(3804338) 2-24-05 Заклади Волинської області5Комунальне підприємтво "Санаторій  матері і дитини "Пролісок", код ЄДРПОУ 20140252Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Грем’яче(03365) 9-44-66, 9-68-19prolisok.san@gmail.com6Волинський обласний санаторій "Лісова пісня", код ЄДРПОУ05383951Волинська обл., Шацький р-н, с. Гаївка, вул. Пісочна, 6(03355) 95-6-06infolp556@ukr.net7ВП «Санаторій «Шахтар» ДП «Волиньвугілля»Код ЄДРПОУ 32365965Волинська область, 45300 Іваничівський район, с.Павлівка, вул Незалежності, 26 067 893 01 71 Заклади Дніпропетровської області8Дочірнє підприємство "Санаторій "Славутич" ім. Б.В. Пашковського приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця" ЄДРПОУ: 3236510651601, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ, санаторій "Славутич"(05658) 3-27-44, (05658) 32753slavutich-5@ukr.net9ДП "Санаторій "Дніпровський"Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Гастелло, 2(068) 946-04-44 sandnipr@privat-online.net10Товариство з обмеженою відповідальністю  «Санаторій «Курорт Орлівщина», 32286611 Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Орлівшина, вул. Лісна(05693) 5-21-36sekretar_dpsn@i.ua11ТОВ Санаторій "Сонячний"Дніпропетровська обл., Павлоградський р-н, с. Вербки вул. Лісова, 3(05632) 600-70solnechnuj@ukr.netЗаклади в Донецькій області12Дочірнє підприємство "Санаторно-курортний реабілітаційний центр "Слов’янський курорт" ЗАТ "Укрпрофоздоровниця", код ЄДРПОУ 30708792Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Пушкінська, 2Приймальна генерального директора:(06262) 3-45-17;факс: (06262) 2-73-09;Відділ реалізації путівок:тел./факс: (06262)2 -88-45;(095) 125-25-14 - начальник відділу Красиліч Лідія Григорівнаslavkurort@ukr.net slavkurort.office@ukr.netЗаклади Житомирської області13КП "Обласний лікувально-санаторний центр радіаційного захисту для дитячого та дорослого населення "Дениші" Житомирської обласної ради"Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Дениші(0412) 496-001, (0412) 446-486, (050) 313-82-55,  (0412) 496-005, (0412) 496-003 denyshi@meta.uaЗаклади Закарпатської області14Дочірнє підприємство «Клінічний санаторій «Карпати» ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця»,02649615Закарпатська обл., Мукачівський район, с. Карпати, 103131-5-44-33, 7-32-34s.karpati2011@ukr.net15ДП "Санаторій Поляна", ЄДРПОУ 02649880Закарпатська обл., с. Поляна, вул. Духновича, 104, Свалявський р-нтел.(03133) 7-7-47, 7-72-44, 7-42-34 san.polyana.zak@gmail.com16Санаторій  "Верховина", ЄДРПОУ 02647289Закарпатська обл., с. Сойми,1 Міжгірського р-ну(03146) 2-12-25, (03146) 2-60-44, (03146) 2-60-35 sojmy@ukr.net17Санаторій "Сонячне Закарпаття", ЄДРПОУ 02649905Закарпатська обл., Свалявський р-н, с. Поляна, 1 вул. Курортна, 1-А(0233) 3-55-55, (050) 507-06-37 sale@sonzak.com.ua18ДП санаторій "Шаян", ЄДРПОУ  02647183Закарпатька обл., Хустський р-н, с. Шаян(03142) 59-232sanatoriyshayan_@ukr.net19Дочірнє підприємство «Санаторій «Синяк» ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», код за ЄДРПОУ –02649704с. Синяк, Мукачівський район, Закарпатська область, Україна, 89642.44-005 20ПП «Джерело-2» Санаторій «Орлине гніздо»                            код ЄДРПОУ 32086361м. Виноградів ур. Виннички,35Закарпатська обл.,  90300068-848-43-68 Заклади Запорізької області21ТОВ "Санаторій "Нива", ЄДРПОУ 00428426Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Котляревського, 23(06153) 4-48-53saniva@meta.ua22ПП "Курорти Приазов’я" санаторій "Арктика", ЄДРПОУ 31508370Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Макарова,  20/2(06153) 9-20-27, (06153) 60-685   info@arctica.zp.uaПП "Курорти Приазов’я" санаторій "Нафтохімік"Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Макарова, 71(061) 53-35-212         reclamakurort@bmr.gov.ua     23ПАТ "Приазовкурорт" Філія "Клінічний санаторій "Великий Луг", Код ЄДРПОУ 26317705Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Ленська, 45(061) 286-96-83velikiylyg@ukr.netПрАТ "Приазовкурорт" "Санаторій  "Кирилівка", Код ЄДРПОУ 26317823Запорізька обл., смт Кирилівка, Якимівський р-н, вул. Санаторна, 1 (06131) 69-107, 69-340, факс 69-475sanatorium@i.uaПрАТ "Приазовкурорт" клінічний санаторій "Бердянськ", Код ЄДРПОУ 33484163Запорізька область, м. Бердянськ, бул. Тінистий, 12(06153) 4-18-82san_berdyansk@ukr.netПрАТ "Приазовкурорт" Клінічний санаторій «Лазурний»Код ЄДРПОУ 33484158бул. Центральний, 4а,м. Бердянськ,Запорізька обл.7112006153-41968san_berdyansk@ukr.net24Товариство з обмеженою відповідальністю «Соціальні ініціативи Запоріжжя»Код ЄДРПОУ 3862382              вул. Південне шосе, 72,        м. Запоріжжя,тел./факс(061) 289 23 91 Заклади в Івано-Франківській області25Дочірнє підприємство Санаторій "Черче" ЗАТ лікувально- оздоровчих закладів «Укрпрофоздоровниця»Код за ЄДРПОУ 05397373Івано- Франківська обл., Рогатинський р-н., с.Черче(03435) 71 244cherche@ukr.netЗаклади в Київській обл. та м. Київ26Лікувально-реабілітаційний центр для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС ім. В.Т.Гуца, Код ЄДРПОУ 19408382Київська обл., вул. Соборна, 4 с. Капітанівка, Києво-Святошинський р-н(044) 424-66-35, 422-91-88lrc_goutsa@ukr.net27ТОВ "Санаторій-профілакторій "Діброва", ЄДРПОУ 36484852Київська обл., м. Біла Церква, вул. Лісова, 2-Б(04563) 63-545, (04563) 62-212bc.dibrova@meta.ua28Санаторій "Україна", ЄДРПОУ 02649621Київська обл., смт Ворзель,  вул. Стражеска, 26(04597) 464-23san-ukraine@ukr.net29Клінічний санаторій "Жовтень", код 00012925м.Київ, Голосіївський район, Конча-Заспа, 27 км Столичного шосе044259-20-64 30Санаторійй Пуща Водиця04075 м.Київ, вул. Гамарника,60097 266-01-24 31Лікувально-профілактичний комплекс «Феофанія» національної академії наук  України     ЄДРПОУ 05540267м. Київ, вул.Академіка Лебедєва, буд.31044 526-70-47 32Клінічний санаторій «Перемога» 03190515м. Київ вул. Бударіна, 3(044)451-30-77 33Державне підприємство "Санаторій "Конча-Заспа" код ЄДРПОУ 01981715м. Київ, Столичне шосе, буд. 215044-259-24-05  0937864475 Заклади в Кіровоградській області34КП "Знам’янська обласна бальнеологічна лікарня Кіровоградської області"Кіровоградька обл., м. Знам’янка, вул. Героїв Чорнобиля, 6(05233) 7-10-51, (05233) 7-11-08, (05233) 7-11-04kpzobl@gmail.comЗаклади в Луганській області35ТОВ "Новопсковський санаторій "Перлина", ЄДРПОУ 05439628Луганська обл., смт. Новопсков, вул. Українська, 218 (06463) 2-11-90, 2-19-93perlinanovopskov@ukr.netЗаклади в Львівській області36Санаторій "Любінь Великий"Львівська обл., Городоцький р-н, смт Великий Любінь, вул. Львівська,16 (03231) 2-41-40, 2-41-93, приймальня 096-690-93-57, факс 2-44-40 sanatoriy@ua.fm37Санаторій "Київ Плюс"Львівська обл., м. Моршин, вул. Грушевського, 8а(03245) 664-01, (044) 485-16-00kievplus2@ukr.net38Санаторій "Дністер"Львівська обл., м. Моршин, вул. С. Бандери, 4(03260) 6-05-39, 6-05-30, (067) 340-22-18 - Ярослав Іванович Магасsan_dnister@ukr.net39Санаторій "Черемош" Львівська обл., м. Моршин, вул.С.Бандери, 4(03260) 6-23-70, (03260) 6-04-97san_cheremosh@ukr.net40Санаторій "Батьківщина"Львівська обл., м. Трускавець, вул. Городище, 6директор (03247) 5-43-81 , приймальня (03247) 5-40-74, реєстратура (03247) 5-47-32, бухгалтерія (03247) 5-41-24batkivshchyna@tr.lv.ukrtel.net41Cанаторій "Дніпро-Бескид"Львівська обл., м. Трускавець, вул. Дрогобицька, 33(0247) 5-17-05, 5-22-61post@beskyd.com.ua42Санаторій "Стожари"Львівська обл., смт Східниця, вул. Зарічна, 9а(032480) 4-80-18, (03248) 4-82-71stozhary@boryslav.ukrtel.net43Санаторій "Шкло"Львівська обл., Яворівський р-н, смт Шкло, вул. Курортна, 1 (03259) 71-885, (03256) 42-130, 40-073, (097) 781-22-70, (098) 179-43-62sankur-shklo.com.ua44Санаторій "Нафтуся Прикарпаття"Львівська обл., Дрогобицький р-н, с. Модричі, вул. Курортна, 1(03244) 10-614truskavets@karpatykurort.org45Санаторій "Прикарпатська ватра" Оздоровчого комплексу "Прикарпатська ватра" Філії "Агрогаз" ПАТ "Укртрансгаз"Львівська обл., Стрийський  р-н, с. Баня-Лисовицька, вул. Куротна, 55 (03245) 68-262, начальник Микола Богданович Байтала - (093) 418-02-01, Магас Мар'яна Богданівна - (073) 138-86-69vatra.prykarp@ukr.netЗаклади в Миколаївській області46ТОВ "Санаторій Борисфен"Миколаївська обл., м. Очаків,  вул. Будівельників,  7(05154) 3-72-91, (097) 174-34-32info@borisfen.in.ua47Санаторій-профілакторій "Перемога"Миколаївська обл., м. Миколаїв,  вул. Гагаріна, 1-А(0512) 68-99-23sppobedanikolaev@gmail.com48Санаторій-профілакторій "Інгул"Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Героїв України,  6а(0512) 42-47-32, 42-46-46, (096) 974-36-10olgasedorchenko1974@gmail.comЗаклади в Одеській області49Південь-курорт-сервіс санаторій "Орізонт"Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Гагаріна, 1-а, курорт Сергіївка(050) 495-30-01orizont12@ukr.net50Санаторій "Сенетатя"Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Леніна, 5, курорт Сергіївка(067) 558-42-57 - Микола Івановичsenetatya@i.ua51Санаторій "ім. С.Лазо"Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Набережна, 3, курорт Сергіївка(04849) 47-240slazo@ukr.net52Санаторій "Одеський"Одеська обл., м. Одеса, вул. Рибачья балка, 3(0482) 33-84-99sanatoriy.odesskiy@gmail.com53Санаторій "ім. Горького"Одеська обл., м. Одеса, вул. Фонтанськая дорога 165(04849) 7478245, (050) 391-38-42gorkogo@te.net.ua54ТОВ "Золота нива"Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Чорноморська, 16, курорт Сергіївка(097) 939-95-67, (04849) 48-373 z.niva@ukr.net55Клінічний санаторій "Аркадія"Одеська обл., м. Одеса,  Гагарінське плато, 1(048) 785-43-95 - Cултанова Наталя Федорівнаarkadiya_dpsu@ukr.net56ДП "Клінічний санаторій ім. Пирогова"Одеська обл., м. Одеса, курорт Куяльник(048) 785-45-32into@kuyalnik.com.ua57ДП "Клінічний санаторій "Лермонтовський" ЗАТ "Укрпрофоздоровниця"Одеська обл., м. Одеса,  пров. Лермонтовський, 2(048)722-63-417226341@gmail.com58Спеціалізований Одеський санаторій „Салют”65067, м. Одеса,вул. Академічна, 28код 0482, тел. 68-83-83; 68-57-82san.saljut@ukr.netЗаклади в Полтавській області59ПрАТ "Миргородкурорт" (санаторії: "Полтава", "Миргород", "Хорол", "Березовий Гай")Полтавська обл., м. Миргород, вул. Гоголя(05355) 5-26-33,  (5355) 5-21-25marketing@mirgorodkurort.ua 60Медичний реабілітаційний центр МВС України "Миргород"Полтавська обл., м. Миргород, вул. Українська(05355) 4-65-40, 4-66-07, 4-66-08, 4-64-77migrorod@mvs.gov.ua 61Санаторій "Псьол"Полтавська обл., смт Велика Багачка, вул. Жертв Революції (05345) 9-16-90info.psel@i.ua62Медичний центр Внутрішніх військ МВС України "Нові Санжари"Полтавська обл., смт Нові Санжари, пров. Радянський(05344) 3-13-57medcenterns@meta.ua63Спеціалізований Миргородський санаторій «Слава»37600, Полтавська область,м. Миргород,вул. Харківка, 64код 05355, тел. 5-27-16, 5-31-39sanatoriyslava@gmail.comЗаклади в Рівненскої області64Комунальне підприємство «Дитячий санаторно-оздоровчий комплекс «Електронік-Рівне» Рівненської міської радиРівненська область, Рівненський район, с. Кустин, вул. Санаторна,2 (юридична адреса - м. Рівне , вул. Соборна, 30)(036) 26-85-44, факс 26-74-33, (067) 360-38-18 - Волгіна Світлана Миколаївнаelektronik-rivne@ukr.net65Орендне підприємство санаторій "Червона калина"Рівненської обл., вул. Лісова, 1, с. Жобрин, Рівненський р-н(0362) 61-84-85, 61-84-80,  67-00-64, 67-00-62, 67-00-60, 67-00-61 (цілодобово, для довідок та бронювання місць), (097) 736-00-98kalina.chervona@gmail.comЗаклади в Сумській області66Санаторій "Токарі"Сумська обл., м. Лебедин, с. Токарі, вул. Санаторна, 96 тел./факс бухгалтерія: (05445) 3-89-25, (05445) 3-71-22, тел./факс реєстратура: (05445) 3-1-35, моб. (050) 300-12-81stokari@yandex.uaЗаклади в Харківській області67ДП Клінічний санаторій "Курорт Березівські мінеральні води"Харківська обл., Дергачівський район, с. Березівське(057) 700-33-16berminvodysanatory@ukr.net68ДП "Санаторій "Ялинка"Харківська обл., Зміївський р-н, п. Дачне, вул. Курортна,1(057) 341-41-34,38 (057) 341-41-32, (057) 341-41-25- директор Кривошликов Федір Івановичyalyn_nbal@ukr.net69Дочірнє підприємство “Клінічний санаторій “Роща” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”Харківська обл., Харківський р-н, сел. Пісочин, вул. Санаторна, 46(05774) 2-19-50, (0574) 2-16-32, (057) 742-16-84, (067) 573-01-02 - Мяснікова Тамара Степанівнаroscha@ukrpost.netЗаклади в Херсонській області70ДП Санаторій "Гопри" ЗАТ "Укрпрофоздоровлення" лікувально-оздоровчих закладів профспілок УкраїниХерсонська обл., м. Гола Пристань, вул. Санаторна, буд.72(05539) 7-85-47goprizdrav@onlіne.ua71ДП Санаторій для дітей з батьками "Скадовськ" ЗАТ "Укрпрофоздоровлення" лікувально-оздоровчих закладів профспілок УкраїниХерсонська обл., м. Скадовськ, вул. Набережна, буд.1(05537) 5-23-27 s_scadovsk@ukr.netЗаклади в Хмельницькій області72ТОВ "Санаторій "Лісова Пісня"Хмельницька обл., Подільський р-н, с. Привороття Друге, вул. Лісова, 40(0384) 3-64-00tovlisovapisnya@ukr.net73Санаторій "Збруч"Хмельницька обл., Городоцький р-н, смт Сатанів, вул. Курортна, 17(03851) 5-10-36zbrush86@ukr.net74Хмельницький обласний міжгосподарський санаторій "Україна"Хмельницька обл.,  Дунаєвецький р-н с. Маків, вул. Санаторна, 72(03858) 3-23-59, (097) 264-39-50 Григор’єва Світлана Степанівнаsankur_mak@ukr. net75Санаторій "Перлина Поділля"Хмельницька обл., Городоцький р-н, смт Сатанів, вул. Курортна, 45(03851) 4-21-54info@perlyna.km.uaЗаклади в Черкаській області76ПрАТ "Санаторій "Мошногір’я"Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Будище, вул. Т.Г. Шевченко, 38(047) 45-21-58, 45-21-41, (067) 900-09-45 moshny4@inbox.ruЗаклади в Чернігівській області77Санаторій "Остреч"Чернігівська обл., м. Мена, Урочище Остреч, 4(04644) 2-14-00sanostrech@ukr.net

Згідно Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, на отримання пільги по санаторно-курортному оздоровленню мають право громадяни, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи віднесені до 1 категорії та діти-інваліди, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, у супроводі одного із батьків або особи яка їх замінює.
 Забезпечення путівками здійснюється в межах виділених коштів. Кошти виділяються пропорційно до кількості осіб, що перебувають на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням.
            Згідно Порядку «Надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам та закладам відпочинку, здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (далі Порядок), для отримання санаторно-курортного оздоровлення громадяни, повинні за місцем своєї реєстрації або за місцем фактичного проживання надати до управління соціального захисту населення такі документи:
       1) громадянином, віднесеним до категорії 1:
       заяву про взяття на облік для отримання путівки за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
       довідку для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о;
       копію посвідчення громадянина, віднесеного до категорії 1 (із вкладкою);
       копію паспорта.
       У разі подання заяви за місцем проживання, відмінним від зареєстрованого, громадянин (крім осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території України чи районів проведення антитерористичної операції) додатково подає видану органом соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання довідку про те, що громадянин, віднесений до категорії 1, не перебуває на обліку для забезпечення путівкою;
       2) одним із батьків дитини з інвалідністю або особою, яка їх замінює:
       заяву про взяття на облік для отримання путівки за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
       довідку для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о;
       довідку для одержання путівки одним із батьків дитини з інвалідністю або особою, яка їх замінює, на санаторно-курортне лікування за формою 070/о (у разі наявності);
      копію посвідчення дитини з інвалідністю (із вкладкою);
      копію посвідчення громадянина, віднесеного до категорії 1 (із вкладкою), у разі наявності такого у одного з батьків дитини з інвалідністю або особи, яка їх замінює;
      копію свідоцтва про народження або копію паспорта дитини з інвалідністю;
      копію паспорта одного з батьків дитини з інвалідністю або особи, яка їх замінює;
      довідку про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб.
      У разі подання заяви за місцем проживання дитини з інвалідністю (крім дітей, які переселилися з тимчасово окупованої території України чи районів проведення антитерористичної операції), відмінним від зареєстрованого, одним із батьків дитини з інвалідністю або особою, яка їх замінює, додатково подається довідка органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання дитини з інвалідністю про те, що вона не перебуває на обліку для забезпечення путівкою.
Строк перебування в санаторно-курортному закладі становить:
для громадян, віднесених до категорії 1, — 18 днів;
для громадян, віднесених до категорії 1, із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) — до 35 днів;
для дітей з інвалідністю — від 21 дня до двох місяців.
 
Новий Порядок санаторно-курортного оздоровлення дає можливість громадянину самостійно обрати заклад санаторно-курортного лікування залежно від власних вподобань (відповідно до профілю захворювання) та пріоритетів (за умови наявності у даному закладі ліцензії на провадження медичної практики із санаторно-курортного лікування) та передбачає укладання трьохсторонньої угоди, яку підписує управління соціального захисту населення, санаторно-курортний заклад та громадянин.
Після підписання даної угоди, особа заїжджає до санаторно-курортного закладу на оздоровлення.
Після закінчення санаторно-курортного лікування, при виписці з санаторію потрібно не забути отримати акт виконаних робіт з надання послуг. Цей документ передається до органу соціального захисту і є підтвердженням отримання послуг, що є необхідним для проведення розрахунку зі санаторієм.
Оплата путівок здійснюється органом соціального захисту шляхом безготівкового перерахування коштів санаторно-курортному закладу за надані послуги відповідно до укладеного договору.
У разі дострокового вибуття із закладу орган соціального захисту населення проводить оплату за використану частину путівки в межах розміру компенсаційної виплати.
Гранична вартість путівки при виборі санаторію визначається щороку Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном. У 2017 році розмір компенсаційної виплати санаторно-курортним закладам за оздоровлення постраждалих громадян становить:
- для осіб  1 категорії  - 5250,00 грн.;
- для осіб 1 категорії із спинальним профілем захворювання – 17390,00 грн.;
- для дітей-інвалідів, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, у супроводі одного із батьків або особи яка їх замінює – 10840,00 грн.
Орієнтований перелік санаторно-курортних закладів України, які забезпечують оздоровленням, громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи додається.
 Додаток на  9 аркушах.
 
З повагою
Керівник управління праці                   Г.В. Назаренко
Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів
При собі мати:

1. Паспорт або інший документ, який засвідчує особу (оригінал)

2. Ідентифікаційний код (оригінал)

1.

Заява (затверджена Наказом Міністерства соц.політики України від 22.02.2012 р. за № 96)

2.

Копія свідоцтва про народження дитини (при собі мати оригінали)

3.

Рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину

4.

Довідка державної виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення

5.

Довідка відповідної установи про здійснення стосовно одного з батьків кримінального провадження або про його перебування на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому порядку недієздатним, а також перебування на строковій військовій службі

6.

Довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) дитини

7.

Довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) одержувача

8.

Відкритий рахунок у банку на соціальні виплати

Видача дублікатів посвідчень для постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи 4 категорії.

Відповідно до  Постанови Кабінету Міністрів України від від 20 січня 1997 р. N 51 «Про  затвердження  Порядку  видачі  посвідчень особам,  які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» Управлінням праці Бучанської міської ради будуть вноситись подання до Департаменту соціального захисту населення Київської облдержадміністрації щодо видачі дублікатів посвідчень потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи 4 категорії.
    Дублікат посвідчення видається у разі  втрати  або  псування   посвідчення.

    Для написання заяви на отримання дублікату посвідчення 4 категорії  необхідно  звернутись  за  адресою:  м. Буча,  бул. Б. Хмельницького 5/5а каб. 20.
    При собі мати наступні документи:

 • 2 копії паспорта 1.2.11 стор + оригінал паспорта для пред’явлення
 • Посвідчення 4 категорії оригінал;
 • Фото 2 шт (3*4) на матовому папері;
 • Довідка з Ірпінського УПСЗН ( м. Ірпінь, вул. Попова 26 каб.12), у разі якщо загублене чи зіпсоване посвідчення видавалось до 01.01.2007 року про те що раніше видавалось посвідчення, та  дублікат Додатку №7  чи завірена копія Додатку №7;
 • Об ява в газеті «Експрес-Об ява», у разі втрати посвідчення, (м. Ірпінь, вул.. Жовтнева 9.);
 • Копія Військового квитка (для чоловіків)  + оригінал для пред’явлення;
 • Довідка про  реєстрацію(прописку) з моменту аварії чи народження з ЖЕКу;
 • Копія трудової книжки  з оригіналом для пред’явлення або довідка з місця роботи.

         Отримати додаткову інформацію ви можете за телефоном 49-906

Керівник управління праці               Г.В.Назаренко
 

Видача дублікатів посвідчень для постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи 4 категорії.
Об ява в газету при втраті посвідчення .
 • Прошу  втрачене посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії        

Серії         №                                видане   (дата та орган який видав)             , чи ліквідатора наслідків Чорнобильської катастрофи категорії           серії           №                              видане    (дата та орган який видав)   ( вибрати потрібне)  на  ім я                                              вважати недійсним.

Для обміну посвідчення 4 категорії
 • 2 копії паспорта 1.2.11 стор + оригінал паспорта для пред’явлення :
 • Посвідчення 4 категорії оригінал;
 • Фото 2 шт (3*4) на матовому папері;
 • Довідка з Ірпінського УПСЗН ( м. Ірпінь, вул.. Попова 26 каб.12), про те що раніше видавалось посвідчення , та  дублікат Додатку №7 , чи завірена копія Додатку №7;
 • Об ява в газеті «Експрес-Об ява», у разі втрати посвідчення, (м. Ірпінь, вул.. Жовтнева 9.);
 • Копія Військового квитка (для чоловіків)  + оригінал для пред’явлення;
 • Довідка про  реєстрацію(прописку) з моменту аварії чи народження з ЖЕКу;
 • Копія трудової книжки  з оригіналом для пред’явлення або довідка з місця роботи.
Для обміну посвідчення 4 категорії
 • 2 копії паспорта 1.2.11 стор + оригінал паспорта для пред’явлення :
 • Посвідчення 4 категорії оригінал;
 • Фото 2 шт (3*4) на матовому папері;
 • Довідка з Ірпінського УПСЗН ( м. Ірпінь, вул.. Попова 26 каб.12), про те що раніше видавалось посвідчення , та  дублікат Додатку №7 , чи завірена копія Додатку №7;
 • Об ява в газеті «Експрес-Об ява», у разі втрати посвідчення, (м. Ірпінь, вул.. Жовтнева 9.);
 • Копія Військового квитка (для чоловіків)  + оригінал для пред’явлення;
 • Довідка про  реєстрацію(прописку) з моменту аварії чи народження з ЖЕКу;
 • Копія трудової книжки  з оригіналом для пред’явлення або довідка з місця роботи.
Для обміну посвідчення 4 категорії
 • 2 копії паспорта 1.2.11 стор + оригінал паспорта для пред’явлення :
 • Посвідчення 4 категорії оригінал;
 • Фото 2 шт (3*4) на матовому папері;
 • Довідка з Ірпінського УПСЗН ( м. Ірпінь, вул.. Попова 26 каб.12), про те що раніше видавалось посвідчення , та  дублікат Додатку №7 , чи завірена копія Додатку №7;
 • Об ява в газеті «Експрес-Об ява», у разі втрати посвідчення, (м. Ірпінь, вул.. Жовтнева 9.);
 • Копія Військового квитка (для чоловіків)  + оригінал для пред’явлення;
 • Довідка про  реєстрацію(прописку) з моменту аварії чи народження з ЖЕКу;
 • Копія трудової книжки  з оригіналом для пред’явлення або довідка з місця роботи.

Відповідно до  Постанови Кабінету Міністрів України від від 20 січня 1997 р. N 51 «Про  затвердження  Порядку  видачі  посвідчень особам,  які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» Управлінням праці Бучанської міської ради будуть вноситись подання до Департаменту соціального захисту населення Київської облдержадміністрації щодо видачі дублікатів посвідчень потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи 4 категорії.
    Дублікат посвідчення видається у разі  втрати  або  псування   посвідчення.

    Для написання заяви на отримання дублікату посвідчення 4 категорії  необхідно  звернутись  за  адресою:  м. Буча,  бул. Б. Хмельницького 5/5а каб. 20.
    При собі мати наступні документи:

 • 2 копії паспорта 1.2.11 стор + оригінал паспорта для пред’явлення
 • Посвідчення 4 категорії оригінал;
 • Фото 2 шт (3*4) на матовому папері;
 • Довідка з Ірпінського УПСЗН ( м. Ірпінь, вул. Попова 26 каб.12), у разі якщо загублене чи зіпсоване посвідчення видавалось до 01.01.2007 року про те що раніше видавалось посвідчення, та  дублікат Додатку №7  чи завірена копія Додатку №7;
 • Об ява в газеті «Експрес-Об ява», у разі втрати посвідчення, (м. Ірпінь, вул.. Жовтнева 9.);
 • Копія Військового квитка (для чоловіків)  + оригінал для пред’явлення;
 • Довідка про  реєстрацію(прописку) з моменту аварії чи народження з ЖЕКу;
 • Копія трудової книжки  з оригіналом для пред’явлення або довідка з місця роботи.

         Отримати додаткову інформацію ви можете за телефоном 49-906

Керівник управління праці               Г.В.Назаренко
 


Дублікат  видається  органом,  який  видав  посвідчення,  або органом,  який  видає  такі посвідчення за новим місцем проживання громадянина,  на  підставі завірених в установленому порядку копій документів,  зазначених  у пункті 10 цього Порядку. Угорі у лівому кутку  посвідчення  ставиться  штамп  або робиться чорним чорнилом надпис:  "Дублікат.  Видано  замість посвідчення серії ... N ...".

     У разі  відшукання  втраченого  посвідчення   воно   підлягає
обов'язковому  здаванню  для  знищення органові,  яким видано його
 

Рішення про   видачу   або   відмову   у  видачі  дублікату посвідчення приймаються  у  місячний  термін  з  дня  надходження   необхідних документів до органу, що видає посвідчення.

Відділ державних соціальних інспекторів

         Відділ державних соціальних інспекторів (далі - відділ) є структурним підрозділом Управління праці, соціального захисту та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи  Бучанської міської ради. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики, розпорядженнями Бучанського міського голови, Положенням про орган соціального захисту населення. Повноваження, обов’язки та права головного державного соціального інспектора та державних соціальних інспекторів визначені у Положенні про головного державного соціального інспектора та державного соціального інспектора, затвердженого постановою КМУ від 21.08.2001 № 1091 зі змінами та доповненнями.

         Відділ здійснює контроль за правильністю надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, допомоги на дітей одиноким матерям, тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, які призначаються з урахуванням доходів сім’ї, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, за призначенням виплат внутрішньо переміщеним особам, надання соціальних послуг за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, обстеження майнового стану та матеріально-побутових умов сімей, які звертаються за призначенням державної соціальної допомоги і субсидії, перевірка достовірності інформації про доходи та майновий стан сім’ї, встановлення факту догляду за інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу або за особою старше 80 років.   

       Спеціалісти відділу проводять обстеження умов життя заявника (за його згодою) з метою визначення складу сім'ї, ступеня нужденності та можливостей знаходження додаткових джерел для її існування шляхом опитування осіб, які входять до складу сім’ї, що звертається за призначенням державної соціальної допомоги. Акт обстеження матеріально-побутових умов проживання сім’ї та з’ясування всіх обставин, викладених у заяві про надання соціальної допомоги, складається в присутності заявника і обов'язково підписується ним.

        На виконання наказу Міністерства соціальної політики та Міністерства фінансів "Про затвердження порядку надання Державною фіскальною службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про доходи (відсутність доходів), отримані фізичними особами, які звернулись за призначенням державної допомоги" №1287/926 від 04.11.2016, здійснюється електронний обмін інформацією платників податків про доходи (відсутність доходів) з Державною фіскальною службою України (ДФС). Після отриманої відповіді від ДФС спеціалістами відділу державних соціальних інспекторів здійснюється перевірка відповідності інформації, зазначеної в наданих електронних файлах та в декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги.

        Якщо в ході перевірки виявлено, що громадянин приховав або свідомо подав недостовірні дані про доходи та майновий стан, що вплинули на встановлення права при призначенні соціальної допомоги, визначення її розміру, внаслідок чого було надмірно нараховано суму, виплата припиняється. Надмірно виплачені кошти підлягають відшкодуванню. У разі відмови повернення коштів у визначений термін вони стягуються у судовому порядку.

       Протягом 2018 року державними соціальними інспекторами здійснено 597 обстежень матеріально-побутових умов сімей, які звернулися за державними соціальними допомогами та субсидією з метою підтвердження їх права на призначення допомоги. В ході обстежень виявлялися факти одержання доходів від здачі в оренду житла, майновий стан не відповідає задекларованому. Перевірено 1564 декларації про доходи громадян, які отримують державні соціальні допомоги (в т.ч. субсидії). У ході перевірки виявлено випадки подання неповної або недостовірної інформації про майновий стан.  Повернуто до державного бюджету 378 283,00грн надмірно виплачених коштів.

      Підготовлено 313 запитів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно,  виявлено 8 внутрішньо переміщених осіб, які придбали житлові приміщення та не повідомили про даний факт управління праці. Надмірно виплачені кошти в сумі 68 480,00грн повернуто до Державного бюджету.

      Прикро те, що деяких порушень можливо було б уникнути взагалі, коли б заявник надав повну інформацію про доходи та майновий стан родини, вчасно повідомляв управління про всі обставини, що можуть вплинути на право призначення житлової субсидії, соціальної допомоги чи їх розмір. Тому, шановні мешканці міста, при зверненні до управління за призначенням того чи іншого виду державної соціальної допомоги серйозно та відповідально віднесіться до заповнення необхідних для призначення допомоги документів, уважно заповнюйте заяву та декларацію про доходи та майновий стан, прислухайтесь до порад спеціаліста з прийому документів, ознайомлюйтесь з розробленими пам’ятками, в яких зазначені останні зміни в законодавстві.

      Хочемо зауважити, що всі нормативні документи з питань призначення та виплати того чи іншого виду державної соціальної допомоги (Закони України, постанови Кабінету Міністрів України, накази відповідних міністерств та інше) є у вільному доступі мережі Інтернет, тому з метою запобігання непорозумінь заявникам-одержувачам державної соціальної допомоги, житлової субсидії слід і самостійно знайомитись з цими документами.

Про пільги окремим категоріям населення

Управління праці інформує щодо змін у чинному законодавстві з питань надання пільг.

Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову від 17.04.2019р. № 373 «Деякі питання надання пільг та житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі» (далі – Постанова).

Вказаною Постановою затверджено Порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі (далі – Порядок).

Порядком визначено механізм надання пільг у грошовій формі, операційні дії щодо виплати пільг у грошовій безготівковій формі та у готівковій формі, окреслено перелік пільг, оплата яких здійснюватиметься у грошовій формі.

Згідно з Порядком змінюється не лише підхід до виплати пільг, а й до їх розрахунку.

Зокрема, Порядком встановлено, що структурні підрозділи з питань соціального захисту населення на підставі даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги та інформації, отриманої від управителів, виконавців комунальних послуг, ОСББ (ЖБК), щомісяця розраховуватимуть суму пільги .

За заявою пільговика виплата пільги може здійснюватись у готівковій формі з місяця, що настає за місяцем подання такої заяви структурному підрозділу з питань соціального захисту населення, у якій зазначаються реквізити поточного рахунка, відкритого пільговиком в АТ «Ощадбанк».

Пільговики, яким надається пільга у грошовій формі, зобов’язані сплачувати щомісяця вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми пільги, перерахованої управителям, виконавцям комунальних послуг, ОСББ (ЖБК) або виплаченої таким пільговикам готівкою.

Дана Постанова в частині надання пільг на житлово-комунальні послуги буде застосовуватися з 01.10.2019 року.

 

ПОРЯДОК відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня”

1. Цим Порядком визначено механізм відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня”.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

послуга з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня” (далі - послуга “муніципальна няня”) - послуга, що надається для підтримки батьків (усиновлювачів), опікунів дитини для забезпечення догляду за дитиною до трьох років;

отримувач послуги “муніципальна няня” - батьки (усиновлювачі), опікуни дитини;

муніципальна няня - будь-яка фізична особа - підприємець (КВЕД 97.00, КВЕД 88.91) / юридична особа, яка надає послугу з догляду за дітьми (КВЕД 78.20, КВЕД 85.10), крім державних і комунальних закладів дошкільної освіти, та з якою укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років.

3. Відшкодування вартості послуги “муніципальна няня” є щомісячною адресною компенсаційною виплатою одному з батьків (усиновлювачів), опікуну дитини до трьох років (далі - компенсація послуги “муніципальна няня”).

Призначення та виплата компенсації послуги “муніципальна няня” здійснюються згідно з рішенням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого органу міської ради, ради об’єднаної територіальної громади (далі - місцевий структурний підрозділ з питань соціального захисту населення).

4. Компенсація послуги “муніципальна няня” виплачується отримувачу послуги “муніципальна няня” у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого на 1 січня відповідного року, за кожну дитину, яку доглядає муніципальна няня.

5. Право на отримання компенсації послуги “муніципальна няня” мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками (усиновлювачами), опікунами дитини до трьох років і на законних підставах проживають на території України та уклали договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років (далі - договір) з муніципальною нянею.

Компенсація послуги “муніципальна няня” не призначається батькам, які є батьками - вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомними батьками, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства.

6. Договір укладається у письмовій формі між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею.

У договорі має бути визначено, зокрема, назву послуги, її обсяг із зазначенням конкретних заходів, умови та строк її надання, вартість, періодичність оплати, відповідальність сторін.

7. Для отримання компенсації послуги “муніципальна няня” отримувач послуги “муніципальна няня” протягом місяця після укладення договору подає місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем свого проживання заяву та документи/відомості у паперовій або електронній формі, зазначені у пунктах 8 і 9 цього Порядку.

8. У паперовій формі отримувач послуги “муніципальна няня” подає такі документи:

заяву про надання компенсації послуги “муніципальна няня”;

заяву про перерахування коштів для компенсації послуги “муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку;

копію договору між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею;

документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня” (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка).

До заяви додаються копії:

свідоцтва про народження дитини;

паспорта отримувача компенсації послуги “муніципальна няня” з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації;

документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);

документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті) отримувача компенсації послуги “муніципальна няня”;

рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

9. В електронній формі отримувач послуги “муніципальна няня” подає такі документи:

електронну заяву про надання компенсації послуги “муніципальна няня”;

електронну заяву про перерахування коштів для компенсації послуги “муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку;

скановану копію договору між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею;

відомості, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня” (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка) в електронній формі.

До заяви додаються:

відомості про свідоцтво про народження дитини (серія, номер, дата видачі, прізвище, ім’я, по батькові дитини, прізвище, ім’я, по батькові батьків);

сканована копія документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);

сканована копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

Заява та відомості, що подаються в електронній формі підписуються електронним цифровим підписом отримувача компенсації послуги “муніципальна няня” або електронним підписом, створеним шляхом додавання до заяви в електронній формі ідентифікаційних даних декларанта, підтверджених у процесі автентифікації з використанням електронної системи ідентифікації, що використовує базу клієнтських даних банків (BankID). Відомості про прізвище, ім’я, по батькові дитини отримувача компенсації послуги “муніципальна няня”, його реєстраційний номер платника податків та паспортні дані отримуються з електронного цифрового підпису або бази клієнтських даних банків.

10. Факт народження дитини на території України у разі подання заяви в електронній формі підтверджується за інформацією з державного реєстру актів цивільного стану громадян, отриманою шляхом електронної взаємодії у порядку, встановленому Мінсоцполітики та Мін’юстом.

Відомості про реєстрацію муніципальної няні та наявність відповідних видів економічної діяльності перевіряються шляхом електронної взаємодії з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у порядку, встановленому Мінсоцполітики та Мін’юстом.

11. Місцеві структурні підрозділи з питань соціального захисту населення:

розглядають подані документи та у разі потреби уточнюють в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань інформацію про муніципальну няню, з якою укладено договір;

протягом десяти робочих днів із дати надходження документів приймають рішення про призначення компенсації послуги “муніципальна няня”;

протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про призначення письмово інформують отримувача послуги “муніципальна няня” про прийняте рішення.

Отримувачу послуги “муніципальна няня” може бути відмовлено у призначенні компенсації послуги “муніципальна няня” у разі подання пакета документів, передбаченого пунктом 7 цього Порядку, не в повному обсязі, відсутності інформації про муніципальну няню в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

12. Компенсація послуги “муніципальна няня” призначається на строк здійснення догляду за дитиною до трьох років, визначений у договорі, укладеному між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею.

Виплата компенсації послуги “муніципальна няня” здійснюється щомісяця на підставі поданих отримувачем послуги “муніципальна няня” документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня”.

13. Отримувач послуги “муніципальна няня”:

щомісяця до 5 числа подає в письмовій (електронній) формі або в будь-який інший зручний спосіб місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня”;

протягом одного робочого дня інформує про розірвання договору або про інші обставини, що можуть вплинути на надання муніципальною нянею послуги “муніципальна няня”.

У разі неподання в установлений строк документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня”, виплата компенсації послуги “муніципальна няня” припиняється.

Після подання документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня”, виплата компенсації послуги “муніципальна няня” поновлюється з місяця, за який було здійснено оплату послуги “муніципальна няня”.

14. Кошти компенсації послуги “муніципальна няня”, не одержані отримувачем послуги “муніципальна няня” з вини органу, який її призначає та виплачує, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого у рік призначення виплати.

15. У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років сума компенсації послуги “муніципальна няня” перераховується місцевим структурним підрозділом з питань соціального захисту населення без подання заяви отримувачем послуги “муніципальна няня”, але з прийняттям відповідного рішення про перерахунок компенсації послуги “муніципальна няня, яке долучається до особової справи отримувача послуги “муніципальна няня”.

16. Компенсація послуги “муніципальна няня” виплачується отримувачу послуги “муніципальна няня” шляхом перерахування коштів місцевим структурним підрозділом з питань соціального захисту населення на рахунок в установі банку, зазначений у заяві отримувачем послуги “муніципальна няня”, до 10 числа місяця, наступного за місяцем, у якому до зазначеного структурного підрозділу надійшли документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня”.

17. Виплата раніше призначеної компенсації послуги “муніципальна няня” припиняється, у разі коли отримувачем послуги “муніципальна няня” було приховано або навмисно подано недостовірні відомості про здійснення догляду за дитиною до трьох років, які вплинули на призначення компенсації послуги “муніципальна няня”, внаслідок чого були надміру виплачені кошти, - з місяця, в якому виявлено порушення.

У разі одержання надміру виплачених коштів під час виплати компенсації послуги “муніципальна няня” отримувач послуги “муніципальна няня” повинен відшкодувати місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення ці кошти за весь період з моменту, коли він не мав права на їх одержання.

Для цього місцевий структурний підрозділ з питань соціального захисту населення:

визначає обсяг надміру виплачених коштів і встановлює строки їх повернення, про що повідомляє отримувачу послуги “муніципальна няня”;

у разі врахування надміру виплачених коштів під час виплати компенсації послуги “муніципальна няня” у наступних періодах здійснює щомісячні відрахування на підставі прийнятих рішень у розмірі не більш як 20 відсотків суми, яка підлягає виплаті.

Виплата компенсації послуги “муніципальна няня” може бути поновлена, якщо отримувач послуги “муніципальна няня” протягом місяця, наступного за місяцем припинення зазначеної виплати, повідомив місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення про зміну обставин, які вплинули на припинення виплати компенсації послуги “муніципальна няня”, а саме подав достовірні відомості про здійснення догляду за дитиною до трьох років.

Виплата раніше призначеної компенсації послуги “муніципальна няня” також припиняється:

у разі переїзду отримувача послуги “муніципальна няня” до іншої адміністративно-територіальної одиниці і виникнення обставин, що унеможливлюють виплату компенсації послуги “муніципальна няня” (розірвання договору, смерть отримувача послуг “муніципальна няня”, дитини, припинення діяльності фізичної особи - підприємця, юридичної особи, яка надає послугу “муніципальна няня”), - з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулися зміни;

за заявою отримувача послуги “муніципальна няня” - з місяця, наступного за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою.

18. Компенсація послуги “муніципальна няня” здійснюється у межах видатків, передбачених на відповідний рік, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку.

Фінансування компенсації послуги “муніципальна няня” здійснюється відповідно доПорядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. № 256 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 10, ст. 482; 2003 р., № 44, ст. 2309).

19. Місцеві структурні підрозділи з питань соціального захисту населення формують і зберігають протягом п’яти років особові справи отримувачів компенсації “муніципальна няня”.

20. Рішення місцевого структурного підрозділу з питань соціального захисту населення про відмову у призначенні компенсації послуги “муніципальна няня” може бути оскаржене в судовому порядку.

21. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

22. Компенсація послуги “муніципальна няня” не тягне за собою зміни розміру допомоги при народженні дитини.

Одержання отримувачами послуги “муніципальна няня” інших видів допомог не впливає на призначення та виплату компенсації послуги “муніципальна няня”.

Компенсація послуги “муніципальна няня” не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства.

 

Відділ «Єдина приймальна»

Відділ «Єдина приймальна»

Основним завданням відділу є прийом заяв,  призначення та виплата державної соціальної допомоги і компенсацій:

малозабезпеченим громадянам та інвалідам (інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам; інвалідам, які не мають право на пенсію; особам, які здійснюють догляд та надають соціальні послуги);
сім’ям з дітьми (по вагітності та пологам; при народженні дитини; на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням; на дітей одиноким матерям, дітям які виховуються у Багатодітних сім’ях);
населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Начальник відділу Сірош Тетяна Анатоліївна, тел. 49-901

Основними завданнями :

здійснення контролю за дотриманням законодавства про працю та зайнятість населення; здійснення контролю за охороною праці, забезпеченням соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у тому числі зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, за якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам про охорону праці, за наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах
участь у соціальному діалозі, веденні колективних переговорів, колективних трудових спорах (конфліктів) щодо підприємств, установ та організацій; повідомна реєстрація в установленому порядку колективних договорів і територіальних угод відповідного рівня

Надає необхідну консультативну допомогу підприємствам, установам та організаціям при укладенні та реєстрації колективних договорів. Проводить повідомну реєстрацію колективних договорів, змін та доповнень до них.
Здійснює заходи контролю за дотриманням законодавства про працю та зайнятість населення.
Здійснює моніторинг нещасних випадків на виробництві та побутового травматизму.
Здійснює заходи з виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим зі строкової військової служби.
Здійснює заходи із забезпечення одноразовою натуральною допомогою «пакунок малюка».
Здійснює забезпечення учасників антитерористичної операції  та постраждалих учасників Революції Гідності послугами з професійної адаптації.
Надає консультативну допомогу з питань проходження альтернативної (невійськової) служби.

Начальник відділу Ретьман Світлана Михайлівна, тел. 49-907                             

 

Відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення

Основним завданням відділу є:

надання населенню пільг на житлово-комунальні послуги, придбання палива, скрапленого газу, послуг зв’язку та встановлення квартирних телефонів, передбачених чинним законодавством;
підтвердження права на інші види пільг, які надаються з урахуванням доходу (безоплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, виробів медичного призначення, зубопротезування тощо) відповідно до законодавства
формування та підтримку в актуальному стані Єдиного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги. Приймають розрахунки для відшкодування витрат за надані пільги від підприємств, що надають послуги.

Начальник відділу Гулянська Катерина Петрівна, тел. 49-906

 

Сектор обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці

Основним завданням відділу є виконання заходів щодо:

забезпечення надання інвалідам, ветеранам війни та праці, жертвам нацистських переслідувань, реабілітованим особам прав на одержання пільг, передбачених чинним законодавством.
забезпечення інвалідів та інших категорій населення протезно-ортопедичними виробами та технічними засобами реабілітації.
забезпечення інвалідів, ветеранів війни та учасників антитерористичної операції путівками на санаторно-курортне лікування, направлення на психологічну реабілітацію учасників АТО, направлення на медичну та  соціальну реабілітацію дітей-інвалідів.
забезпечення виплати одноразової допомоги ветеранам війни, згідно ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Відділ здійснює:

реєстрацію інвалідів, які потребують забезпечення спеціальним автотранспортом на пільгових умовах та контролює проведення виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобілів, компенсації на транспортні витрати;
організацію поселення в будинки-інтернати людей похилого віку та людей з психічними розладами в будинки-інтернати психоневрологічного профілю;
видачу посвідчень «Інвалід війни», «Учасник війни», «Жертва нацистських переслідувань», «Член сім’ї померлих ветеранів війни», «Ветеран праці», штампу/довідки «Дитина війни», видача листів-талонів на пільговий проїзд ветеранам війни.
реєстрацію внутрішньо-переміщених осіб, видача довідок про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення  операції об’єднаних сил.

Провідний спеціаліст Березовська Тетяна Миколаївна, тел. 49-903

Провідний спеціаліст  Шпильова Тетяна Анатоліївна, тел. 49-903

 

Відділ з питань постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС

Основним завданням відділу є:

забезпечення санаторно-курортними путівками постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи І категорії та дітей-інвалідів, інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи;
прийом документів, нарахування компенсаційних виплат та здійснення видатків для соціальних гарантій громадянам, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи”;
прийом документів для оформлення посвідчень для дітей та громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Прийом документів для отримання довідки відповідно до Постанови КМУ від 26.09.2012 року № 886 «Про комісії з визначення даних  про заробітну плату працівників, за роботу в зоні відчуження в 1986 – 1990 р. р.»

Начальник відділу – Майборода Надія Михайлівна, тел. 49-906

 

Державні соціальні інспектори

Основним завданням є здійснення контролю за правильністю надання та цільовим використанням:

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, допомоги на дітей одиноким матерям, яка призначається з урахуванням доходу сім’ї;
субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення операції об’єднаних сил, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Начальник відділу – Дядюра Тетяна Іванівна, тел. 49-907

Головний Державний соціальний інспектор Базанова Світлана Юріївна,     тел. 49-907

 

Робота відділу праці

Відділ з питань праці та соціально-трудових відносин

Основними завданнями :

здійснення контролю за дотриманням законодавства про працю та зайнятість населення; здійснення контролю за охороною праці, забезпеченням соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у тому числі зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, за якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам про охорону праці, за наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах
участь у соціальному діалозі, веденні колективних переговорів, колективних трудових спорах (конфліктів) щодо підприємств, установ та організацій; повідомна реєстрація в установленому порядку колективних договорів і територіальних угод відповідного рівня

Надає необхідну консультативну допомогу підприємствам, установам та організаціям при укладенні та реєстрації колективних договорів. Проводить повідомну реєстрацію колективних договорів, змін та доповнень до них.

Здійснює заходи контролю за дотриманням законодавства про працю та зайнятість населення.
Здійснює моніторинг нещасних випадків на виробництві та побутового травматизму.
Здійснює заходи з виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим зі строкової військової служби.
Здійснює заходи із забезпечення одноразовою натуральною допомогою «пакунок малюка».
Здійснює забезпечення учасників антитерористичної операції  та постраждалих учасників Революції Гідності послугами з професійної адаптації.
Надає консультативну допомогу з питань проходження альтернативної (невійськової) служби.

Повідомна реєстрація колективних договорів, змін та доповнень до них

(Закон України «Про колективні договори і угоди», Постанова Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 № 115 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів»)

Повідомна реєстрація проводиться з метою засвідчення автентичності примірників і копії поданих на реєстрацію колективних договорів для забезпечення можливості врахування їх умов під час розгляду уповноваженими органами трудових спорів (індивідуальних і колективних), що можуть виникнути за результатами виконання умов таких договорів.

Сторони договору подають на повідомну реєстрацію договір разом з додатками у кількості примірників, що відповідає кількості таких сторін, та копію договору.

Повідомна реєстрація проводиться протягом 14 робочих днів з дня, наступного після надходження договору до управління праці.

Зміни і доповнення, що вносяться до договору, підлягають повідомній реєстрації у такому ж порядку.

Видача одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»

(Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2018 № 512 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”»)

Право на отримання одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України і народили живонароджену дитину та:

не отримали «пакунок малюка» в у зв’язку з відсутністю його у пологовому будинку на момент виписки.

у разі народження дитини за межами України або вдома та відмови матері від подальшої госпіталізації допомога “пакунок малюка”

Необхідно не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня народження дитини подати до управління праці:

Заяву

Довідку про те, що зазначену допомогу в пологовому будинку не видано.
Копію свідоцтва про народження дитини з пред’явленням його оригіналу (у разі народження дитини за межами України або вдома та відмови матері від подальшої госпіталізації)

Забезпечення послугами з професійної адаптації учасників антитерористичної операції  та постраждалих учасників Революції Гідності

(Постанова Кабінету Міністрів України від  21.06.2017 № 432 «Про затвердження Порядку організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих учасників Революції Гідності»)

Професійна адаптація осіб за робітничими професіями здійснюється шляхом професійної орієнтації, первинної професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації з урахуванням їх навичок, умінь та побажань.

Право на отримання послуг з професійної адаптації мають учасники антитерористичної операції, особи, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалі учасників Революції з числа осіб, яким установлено один із таких статусів:

учасника бойових дій - відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі - Закон);

особи з інвалідністю внаслідок війни - відповідно до пунктів 10-14 частини другої статті 7 Закону;

учасника війни - відповідно до пункту 13 статті 9 Закону;

постраждалого учасника Революції Гідності - відповідно до статті 16-1 Закону.

Для отримання послуг з професійної адаптації необхідно звернутися до управління праці із заявою

До заяви додаються:

1. Копія індивідуальної програми реабілітації (для осіб з інвалідністю внаслідок війни);

2. Копія посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, або учасника війни, або постраждалого учасника Революції Гідності, засвідчена підписом особи;

3. Для учасника антитерористичної операції - копія документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з перебуванням безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції у період її проведення, що засвідчується підписом учасника антитерористичної операції;

4. Для особи, яка здійснювала заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, - копія документа, що підтверджує участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, що засвідчується підписом.

Під час подання копій документів заявники пред’являють оригінали таких документів.

Виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим зі строкової військової служби.

(Постанова Кабінету Міністрів від 08 квітня 2015 року № 185 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби»)

На отримання матеріальної допомоги мають право громадян України, які звільнилися з військової строкової служби.

Для отримання матеріальної допомоги протягом 10 днів з дати взяття особи на військовий облік відповідно необхідно подати до військкомату:

1. Довідку з місця роботи про отримувану середню заробітну плату;

2. Копію трудової книжки, завірена за останнім місцем роботи;

3. Заяву про перерахування матеріальної допомоги на рахунок у банку.